Hoppa till innehåll

OM HFN

Vad är human factors?

Inom området human factors, eller ergonomi, studeras människans fysiska, kognitiva och psykologiska förutsättningar i förhållande till uppgiftens karaktär, tekniska krav och komplexitet, men också i förhållande till organisatoriska aspekter som resursfördelning, organisationskultur, metoder, kompetens och ledarskap, såväl som system för utvärdering och uppföljning.

Human factors handlar också om tillämpningen av kunskap om mänskliga förmågor och behov vid design, drift och underhåll av produkter och system (av människor, maskiner och organisationer) för att optimera såväl systemfunktionalitet som människans trivsel, hälsa och säkerhet.

Human factors tillämpas inom områden som:

  • transport (flyg, vägtrafik, sjöfart, järnväg, utformning av förarmiljöer och trafikledning)
  • medicin och medicinteknik
  • informationsteknologi
  • processindustri
  • tillverkningsindustri
  • design av komplexa system
  • underhåll

Målet med HFN:s verksamhet är att samla forsknings- och utbildningsinitiativ inom human factors i Sverige, att erbjuda stöd till medlemsorganisationerna och att göra dem, såväl som svensk forskning inom området, konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv.

Vår historia

År 1996 grundades Swedish Center for Human Factors in Aviation (HFA) för att samla den nationella kompetensen och intressenter inom flygsysteminriktad människa-systeminteraktion. Initiativet växte fram mot bakgrund av en föränderlig och alltmer globaliserad flygbransch med allt högre teknik och organisatorisk komplexitet. År 2003 beslutades att bredda verksamhetsidén och nätverket bytte namn till Human Factors Network in Sweden (HFN). Potentiella medlemsorganisationer blev då företag och organisationer med kompetens inom eller specifikt behov av human factors-perspektiv.

Verksamhetsidé

HFN:s verksamhetsidé är att vara ett öppet och aktivt nätverk som kan bidra till ökad systemsäkerhet, ökad systemeffektivitet och förbättrade operatörsmiljöer. Detta ska uppnås genom att samla, skapa och sprida relevant kunskap inom human factors i nätverket. På så sätt tar vi vara på och utvecklar befintliga resurser hos medlemmarna.

Visionen är att utveckla och bibehålla en ledande position för HFN:s medlemmar, både med avseende på industrins konkurrenskraft och på akademiska forskningsresultat inom human factors.

Organisationen idag

HFN har idag ett tjugotal medlemsorganisationer från olika verksamheter inom akademi, offentlig verksamhet och näringsliv. Nätverkets administration och verksamhetsledning finns på Linköpings universitet, men den löpande verksamheten bygger på alla medlemsorganisationernas aktiva engagemang.

Medlemskollegiet

Nätverkets medlemmar ingår i medlemskollegiet. Medlemskollegiet väljer styrelse och beslutar i de frågor som föreslagits av styrelsen. Medlemskollegiet sammanträder minst två gånger per år. Varje medlemsorganisation har en röst och respektive medlemsorganisation utser ordinarie representant och en suppleant vid behov.

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och sju till tio styrelseledamöter. Styrelsens sammansättning ska återspegla medlemmarnas verksamhetsområden. Styrelsen beslutar om ekonomiska och administrativa frågor och ger förslag till medlemskollegiet om verksamhetsplan, vetenskaplig ledare och valberedning. Styrelsens befogenheter är att effektuera medlemskollegiets beslut och i samverkan med servicefunktionen driva verksamheten under året.

Stöd- och servicefunktionen

HFN:s servicefunktion finns på Linköpings universitet och består av en verksamhetsledare med god kunskap inom human factors och en administratör. Servicefunktionen har till uppgift att samordna arbetet inom nätverket och att utföra de uppgifter som krävs för att uppfylla HFN:s syfte och mål. Servicefunktionen ansvarar också för att distribuera forskningsresultat och konferensbidrag från HFN-aktiviteter, att hålla medlemmarna uppdaterade om pågående och kommande aktiviteter inom human factors-området samt att sprida information om HFN och dess aktiviteter.